REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH

Sprzedawcą towarów i usług za pośrednictwem środków telekomunikacyjnych jest
Prof. Cosmetica Sp. z o.o. (zwana dalej „Sprzedawcą”)
z siedzibą w Łomiankach, ul. Sierakowska 29;
tel.: +48 22 6104310; faks: +48 22 6104440, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
NIP: 113-251-70-19; Regon: 015848974;
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydz. Gospodarczy,
KRS nr 0000225079.

 

Niniejszy Regulamin określa zasady oferowania oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem środków porozumiewywania się na odległość, w szczególności przy użyciu telefonów przez Sprzedawcę.

 

§1
Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.    Kupujący/Klient - oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, (osoba pełnoletnia nieubezwłasnowolniona), osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoba która ukończyła 13 lat lub jest częściowo ubezwłasnowolniona) działającą za uprzednią zgodą jej przedstawiciela ustawowego (np. rodzica), osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną która odpowiednio nabywa lub zamierza nabyć towar od Sprzedawcy.
2.    Klient profesjonalny - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która jest powiązana z branżą kosmetyczną lub medycyną estetyczną.
3.    Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4.    Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
5.    Producent - Prof. Cosmetica Sp. z o.o. jako producent urządzeń dla Klientów profesjonalnych.
6.    Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana przy użyciu środków porozumiewania się na odległość.
7.    Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem telefonu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru bądź charakter zawartych usług.
8.    Dane kontaktowe - oznaczają:
       a.    w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji - jeśli jest inny niż adres zameldowania, adres e-mail, telefon kontaktowy. Jeśli zamawiana usługa dotyczy wykonywanej działalności gospodarczej dane kontaktowe osoby fizycznej obejmują również jej firmę i numer identyfikacji podatkowej (NIP);
       b.    w przypadku osób prawnych lub jednostki organizacyjnej niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną: nazwę, siedzibę, adres do korespondencji, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres e-mail, telefon kontaktowy.
9.    Towar – produkty i usługi prezentowane i oferowane przez Sprzedawcę.

 

§2
Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania sprzedaży za pośrednictwem telefonu.
2.    Regulamin jest dostępny dla Kupujących pod adresem www.chantarelle.pl oraz mogą go pobrać i sporządzić jego wydruk.
3.    Treść regulaminu nie może być zmieniania i modyfikowana przez Klientów.
4.    Postanowienia korzystniejsze niż te wynikające z niniejszego Regulaminu, uzgodnione przez Sprzedającego z Klientem lub Użytkownikiem mają pierwszeństwo przed regulaminem.
5.    Klienci dokonujący zakupów na odległość składają zamówienia telefonicznie na towary i usługi oferowane przez Sprzedawcę.
6.    Podczas składania zamówienia Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych.
7.    Przedmiotem sprzedaży realizowanej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie są wyłącznie nowe produkty. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia towarów i usług wolnych od wad fizycznych i prawnych.
8.    W przypadku stwierdzenia wad lub nieprawidłowości Towarów oraz Usług zakupionych na zasadach określonych w Regulaminie możliwe jest złożenie reklamacji, zgodnie z procedurami określonymi w niniejszym Regulaminie.
9.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie używanym przez Klienta celem skorzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę, a które uniemożliwiają lub utrudniają Klientowi korzystanie ze świadczonych usług.  
10.    Klient akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy jego postanowień.
11.    Ceny podane przez Sprzedawcę i jego pracowników są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT w wysokości 23%.
12.    Podane ceny mogą ulec zmianie. Zmiana cen nie dotyczy Zamówień złożonych przez Klienta przed opublikowaną zmianą i będących w trakcie realizacji.
13.    Ostateczną ceną wiążącą strony jest cena Towaru w momencie składania zamówienia przez Konsumenta.
14.    Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy dokonywania kolejnych dostaw na rzecz Klienta,
który wcześniej złożył Zamówienie i był nieobecny pod adresem wskazanym, jako adres dostawy, lub złożył Zamówienie na Towary a następnie ich nie odebrał od Sprzedawcy i nie zapłacił ustalonej ceny.
15.    Zaoferowanie Klientowi przez Dostawcę Towaru nie zamawianego, następuje na ryzyko Sprzedawcy i nie nakłada na Klienta żadnych zobowiązań.
16.    Oferta przedstawiona przez Przedstawiciela Sprzedawcy stanowi jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 

§3
Klienci

1.    Klientem detalicznym jest każda osoba fizyczna lub prawna dokonująca Zamówienia.
2.    Klientem profesjonalnym jest każda osoba fizyczna lub prawna powiązana z branżą kosmetyczną lub medycyny estetycznej, w szczególności: kosmetyczka, kosmetolog, lekarz, właściciel/pracownik gabinetu kosmetycznego, właściciel/pracownik gabinetu medycyny estetycznej, właściciel/pracownik obiektu SPA, właściciel/pracownik hurtowni lub sklepu internetowego z ofertą kosmetyczną lub wykładowca/pracownik/uczeń szkoły kosmetycznej.
3.    Klient profesjonalny:
       a.    ma możliwość zakupu preparatów i urządzeń z kategorii „Kosmetyka profesjonalna” oraz „Urządzenia i preparaty”,
       b.    ma dostęp do materiałów i informacji w sekcji „Dla Profesjonalistów”.

 

§4
Składanie zamówień

1.    Realizacja Zakupów na telefon objęta jest zasadami i regułami prawnymi, dotyczącymi "Sprzedaży na odległość" w przypadku Konsumentów.
2.    Przedstawiciel Sprzedawcy rozmawiając telefonicznie z Klientem przedstawia cel skontaktowania się z Klientem (zawarcie umowy) oraz podaje identyfikujące go dane oraz dane identyfikujące Sprzedawcę, w imieniu którego telefonuje umożliwiając identyfikację podmiotu.
3.    Jeśli połączenie nawiązuje Klient nie ma zastosowania ust.2 niniejszego paragrafu.
4.    Warunkiem dokonania sprzedaży towarów i usług jest przedstawienie przez Przedstawiciela Konsumentowi informacji o cenie towarów, którymi zainteresowany jest Konsument, weryfikacji ich dostępności, poinformowaniu o podstawowych skutkach prawnych zawarcia umowy.
5.     Przedstawiciel odpowiada na ewentualne pytania, udzielając jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji w języku polskim.
6.    Po uzgodnieniu treści zamówienia Przedstawiciel Sprzedawcy informuje o całkowitym koszcie zakupów.
7.    Przedstawiciel Sprzedawcy weryfikuje koszty dostarczenia zamawianych Towarów, zgodnie z Cennikiem usług transportowych obowiązującym u Sprzedawcy, w oparciu o adres wskazany przez Konsumenta.
8.    Przedstawiciel Sprzedawcy weryfikuje kompletność złożonego przez Konsumenta zamówienia, wypowiadając następującą kwestię: „Potwierdzam złożenie zamówienia na Towary bądź Usługi oferowane przez Sprzedawcę za łączną cenę (___) kwota w zł oraz na ich dostawę pod wskazany przez Konsumenta adres. Łączna cena towarów i koszt ich dostawy to (___) kwota w zł”.
9.    Sprzedawca ma obowiązek potwierdzić Konsumentowi treść proponowanej umowy na papierze lub innym trwałym nośniku (np. mailowo), przed zawarciem umowy.
10.  Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
       a.    przedmiotu zamówienia,
       b.    jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
       c.    wybranej metody płatności,
       d.    wybranego sposobu dostawy.
11.    Następnie Konsument potwierdza zamówienie i ma możliwość zgłoszenia swoich uwag do Zamówienia bądź  rezygnuje z jego realizacji. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń lub uzupełnienia zamówienia, należy powtórzyć etap weryfikacji kompletności złożonego zamówienia.
12.    Przedstawiciel Sprzedawcy informuje Konsumenta, że potwierdzenie zawarcia umowy (Faktura VAT, lub paragon) zostanie mu doręczone wraz z zamówionym towarem lub zrealizowaną usługą.
13.    Podczas rozmowy telefonicznej Przedstawiciel Sprzedawcy informuje o dostępnych sposobach płatności i uzgadnia z Konsumentem dogodny dla niego sposób płatności.
14.    Klient może dokonać odbioru zamówionego Towaru osobiście w siedzibie Sprzedawcy.
15.    Klient w procesie zamawiania Towarów dokonuje wyboru pomiędzy dostawą pod wskazany adres lub odbiorem osobistym w siedzibie Sprzedawcy. Jeśli Towar nie zostanie odebrany w wybranym przez Klienta przedziale czasowym, Zamówienie zostanie anulowane.
16.    Konsument który wybrał otrzymanie towarów w dostawie, otrzymuje od dostawcy: Fakturę VAT lub, paragon, Regulamin wraz z wzorem Odstąpienia od umowy, jako potwierdzenie woli uprzednio złożone przez Konsumenta przez telefon, na którym Konsument składa swój podpis.

 

§ 5
Czas realizacji zamówienia i warunki dostaw

1.    Z chwilą złożenia zamówienia zostaje ono przyjęte do realizacji.
2.    Realizacja zamówienia odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku.
3.    Zamówienia złożone w dni wolne od pracy traktowane są jak złożone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.
4.    Maksymalny czas realizacji i dostawy zamówienia uzgadniany jest podczas składania zamówienia.
5.    Dostawa zakupionych towarów odbywa się poprzez wysłanie towaru na podany przez Kupującego adres.
6.    Koszty związane z dostarczeniem zamówionego towaru ponosi Klient.
7.    W określonych przypadkach opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona w całości lub częściowo na Sprzedawcę.
8.    Z chwilą pokwitowania na Kupującego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
9.    W przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru przesyłki przez Kupującego, który jest Konsumentem i nie korzysta z możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia odmowy odebrania przesyłki, Sprzedawca ma prawo do obciążenia Kupującego kosztami przesyłki i zwrotu do nadawcy. Jeżeli nieuzasadnionej odmowy przyjęcia odbioru przesyłki dokonuje podmiot niebędący Konsumentem, Sprzedawca może go obciążyć w każdym przypadku kosztami przesyłki.
10.    Z chwilą odbioru towaru przez Konsumenta, Konsument otrzymuje fakturę VAT lub paragon fiskalny oraz niniejszy regulamin sprzedaży wraz z formularzem Odstąpienia od umowy.

 

§6
Gwarancje

1.    Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.
2.    Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy.
3.    Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Klientowi od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową są uprawnieniami od siebie niezależnymi.

 

§ 7
Reklamacje

1.    Sprzedający odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
2.    W przypadku wad lub niezgodności Towaru z ofertą, Konsumentowi przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie Sprzedającego:
       a.    pisemnie na adres: Prof. Cosmetica Sp. z o.o. ul. Sierakowska 29, 05-092 Łomianki;
       b.     telefoniczne pod numerem: +48 22 6104440
       c.    pocztą elektroniczną pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
3.    Konsument składając reklamację może zażądać od Sprzedawcy wymiany zakupionego towaru na rzecz wolną od wad albo usunięcia wady.
4.    Konsumentowi przysługuje również prawo do żądania obniżenia ceny chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
5.    Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową, rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny niż żądany przez niego sposób zaspokojenia. Dopiero, jeżeli konsument nie może żądać skutecznej naprawy lub wymiany towaru (bo jest to niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów) może przejść do drugiej sekwencji uprawnień i odstąpić od umowy albo domagać się stosownego obniżenia ceny za towar.
6.    W przypadku uznania, że wada jest istotna bądź, gdy Konsument składa kolejną reklamację wcześniej naprawianego bądź wymienianego towaru, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy.
7.    Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
8.    Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
       a.    imię i nazwisko;
       b.    adres do korespondencji, a także adres e-mail oraz numer telefonu;
       c.    przedmiot reklamacji;
       d.    przyczynę reklamacji;
       e.    podpis (własnoręczny podpis w przypadku reklamacji składanej pocztą).
9.    Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne sprzedanych towarów jedynie w przypadku stwierdzenia wad przed upływem dwóch lat od dnia otrzymania towaru przez Konsumenta.
10.    Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie od daty ich otrzymania.
11.    O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Kupującego na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Kupującego.  
12.    Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności, Sprzedawca ponosi koszty dostawy Towaru zarówno odesłania reklamowanego Towaru do Sprzedawcy, jak również ponownej wysyłki Towaru od Sprzedawcy do Klienta.

 

§8
Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży

1.    Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2.    Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru.
3.    W przypadku, gdy umowa obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia odbioru ostatniego towaru, jego partii lub części.
4.    Do zachowania terminu na odstąpienie wystarczające jest wysłanie do Sprzedawcy na adres korespondencyjny bądź e-mailowy oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem 14 dni.
5.    Oświadczenie może zostać złożyć na poniższym wzorze formularza, który doręczany jest Konsumentowi także przy odbiorze zamówienia.
docxWzór formularza.doc                                                    pdfWzór formularza.pdf
6.    Konsument może skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe. Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od Umowy sprzedaży lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie.
7.    Jeżeli Konsument skorzysta z możliwości odstąpienia za pośrednictwem e-maila Sprzedawca prześle do Konsument niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na trwałym nośniku (na przykład za pomocą poczty elektronicznej).
8.    Nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub wraz z tym oświadczeniem, Kupujący dostarcza lub przesyła na adres Sklepu zakupiony towar w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
9.    Konsument z tytułu wykonywania swego prawa do odstąpienia od umowy nie ponosi żadnych kosztów, poza bezpośrednimi kosztami odesłania towaru z powrotem do Sklepu.  
10.    Jeżeli zwracany przez Konsument towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedający dokonując zwrotu należności na rzecz Kupującego obniża zwracaną kwotę o łączną kwotę zmniejszenia wartości towaru bądź kosztów poniesionej przez niego naprawy.
11.    Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem, niezwłocznie.
12.    W terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, Sprzedający ma obowiązek zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
13.    Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
14.    Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczenia przez Sprzedawcę:
rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji przedstawionej przez konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
       a.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
       b.    których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
       c.    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
15.  Produkty lecznicze i wyroby medyczne mogą być zwracane wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego wydania.
16.  W przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy we wskazany powyżej sposób umowę uważa się za niezawartą.

 

§9
Ochrona prywatności

1.    Administratorem danych osobowych jest "PROF.COSMETICA" Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach ul. Sierakowska 29, 05-092 Łomianki, KRS: 0000225079, NIP: 1132519019, REGON: 015848974.
2.    Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówienia.
3.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania danych skutkować będzie niemożnością złożenia zamówienia oraz zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru.
4.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny dla konieczny do realizacji zamówień.
5.    Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy materiałów reklamowo-promocyjnych, w tym cyklicznego Newslettera.
6.    Dostarczanie informacji handlowych przez Sprzedawcę świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7.    Klientowi przysługuje prawo do:
       a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
       b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
       c) prawo do przenoszenia danych,
       d) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8.    Klient, którego dane dotyczą dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mając świadomość możliwości odmowy, a także możliwości późniejszego cofnięcia zgody poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia na trwałym nośniku. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
9.    Aby uzyskać dostęp lub poprawić przetwarzane dane osobowe należy skontaktować się ze sprzedawcą w dowolnej formie, w szczególności:
      a) pisemnie na adres: Prof. Cosmetica Sp. z o.o. ul. Sierakowska 29, 05-092 Łomianki;
      b) telefoniczne pod numerem: +48 22 6104440
      c) pocztą elektroniczną pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
      d) przy użyciu formularza kontaktowego w sekcji „Kontakt” i poinformować o chęci zmiany danych.
10.    Szczegółowe informacje o ochronie prywatności Klientów są umieszczone w sekcji Polityka prywatności.
11.    Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą przetwarzane w żadnym innym.

 

§10
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej e-Sklepu.
2.    Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.chantarelle.pl.
3.    Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
4.    Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.

 

Życzymy udanych zakupów!
Zespół CHANTARELLE Laboratory Derm Aesthetics

Chantarelle Regeneracja Po Zimie 02.2021 bd

baner opisy zabiegów

 

Facebook
YouTube
instagram right